Stawka ryczałtowa dla klientow


Jednolita oferta ryczałtowa

dla klientów

z następującym zakresem usług

 

-pisanie korespondencji

-załatwianie korespondencji

-obsługa poczty, archiwacja poczty

-rozmowy telefoniczne w imieniu klienta

-usługi internetowe i mailingowe

-pomoc w zakresie księgowości*

-pomoc w sprawach urzędowych

-tłumaczenia

 

*Księgowanie bieżących Faktur

*Buchen laufender Geschäftsvorf'älle

Wynagrodzenie i warunki płatności

za wyżej wymienione czynności zleceniodawca płaci zryczałtowaną stawkę miesięczną w wysokości

50,00 Euro niezależnie od ilości zleceń. Należność będzie przekazywana do dnia 5-go każdego miesiąca.

Czas trwania umowy i wypowiedzenie

Umowa staje się ważna z momentem podpisania. Umowę zawiera się minimum na 12 miesięcy, ważność jej przedłuża się automatycynie o kolejne 12 miesięcy, jeżeli nie zostanie wypowiedziana na piśmie conajmniej na trzy miesiące przed upływem 12-to miesięcznego okresu obowiązywania.

Poufność i ochrona danych

Zleceniobiorca jest zobowiązany do utrzymania tajemnicy wszelkich danych jakie otrzyma od zleceniodawcy w związku z wykonaniem opisanych usług, obijętnie czy dane dotyczą zleceniodawcy osobiście, czy jego kontaktów firmowych. Do udostępnienia wyżej wymienionych danych osobom trzecim wymagana jest zgoda zleceniodawcy.

Zleceniodawca jest zobowiązany powierzone mu informacje wykorzystywać tylko w ramach działalności usługowej, prowadzonej na rzecz zleceniodawcy. W wypadku zaangażowania osób trzecich, zleceniobiorca ma obowiązek zabezpieczyć poufność powierzonych mu danych.

Przechowywanie i zwrot dokumentów

Zleceniobiorca zobowiązuje się, wszystkie powierzone mu firmowe i handlowe dokumenty przechowywać zgodnie z odpowiednimi przepisami i szczególnie dbać o to, by nie dostały się w ręce osób trzecich. Pozostawione do dyspozcji dokumenty, w czasie trwania umowy będą na życzenie zleceniodawcy, a po zakończeniu trwania umowy - niezwłocznie - oddane zleceniodawcy.

Jeżeli wzbudziła ta oferta  zainteresowanie prosimy o kontakt.

 

Prześlemy niezobowiązująco wzór umowy i udzielimy dalszych informacji oraz odpowiemy na jeszcze otwarte pytania.

 

Dużo naszych klientów prowadzącycgh działalność gospodarczą korzysta z tej oferty

oszczędzając w ten sposób na pojedyńczych zleceniach.